Scenkonst genom skolan

I varje människa bor en kreatör och för att hitta sin inre kreatör behöver vi en väg in. Att uppleva konst på olika sätt är som att trycka på play till en värld där allt är möjligt. Vet vi inte om att den världen finns, så är det svårt att upptäcka den.  

Skolan är en plats för alla barn - oavsett bakgrund, nationalitet och socioekonomiska förhållande. Scenkonst är en plats för alla som vill. Genom skolan finns en möjlighet att introducera konst och kultur för alla barn och ge dem en chans att upptäcka konstens kraft och sin egen inre kreatör! Sen är det upp till dem att själva välja om de vill vara en del av scenkonstens värld. 

Konst genom läroplanen
På Malmö Opera jobbar vi med att berätta och föra historier vidare genom musikdramatik. Vi spelar historiska föreställningar, tar upp samtidens frågor och undersöker ständigt nya sätt att framföra berättelser på. I alla tider har människor berättat sagor och historier och är ett av många sätt att lära sig om den värld vi lever i. En berättelse är en reflektion på någons upplevelse eller tolkning av verkligheten – ett sätt att syna våra sociala relationer, våra liv, tiden vi befinner oss i och samhällets utveckling. 

Skolans värdegrund och uppdrag 
I läroplanen för grundskolan och gymnasiet finns gott om argument för att ge konsten ett stort utrymme i skolan. Framför allt hittas argumenten i läroplanernas första delar om värdegrund och skolans övergripande mål där demokratiska, individstärkande och tolkande lärprocesser framhålls som särskilt viktiga.  

LGR11/22 och GY11/22 
Direkt ur Skolans Värdegrund och uppgifter & Övergripande mål och riktlinjer:

 • Eleven ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. 
 • Eleven ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter. 
 • Eleven ska träna sig i att tänka kritiskt och att inse konsekvenser av olika alternativ. 
 • Eleven ska få ökad medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet (…) för att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 
   
 • Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
 • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.
 • Skolan ska förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
 • Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation.
 • Skolan ansvarar för att varje elev kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud. 
 • Läraren svarar för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer. 

Historia 
Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. 
Undervisningen i historia ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar. 

Musik 
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. 

Samhällskunskap 
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.  

Svenska 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. (…) I mötet med olika typer av texter, scenkonst, berättande och annan estetiskt ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.